CENTRE DE DIA CAIXAONTINYENT: TREBALLANT CAP A UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Al Centre de Dia Caixa Ontinyent, estem implantant un nou model d’intervenció que s’anomena Atenció Centrada en la Persona (AICP).   Qué és la AICP? 

 • Les persones usuàries es converteixen en l’eix principal del centre i de les actuacions professionals.
 • Ells són els protagonistes i ells decideixen.
 • Es basa en la escolta de les preferències i desitjos de les persones, cada persona és única.
TOTES LES PERSONES TENIM UNA HISTÒRIA DE VIDA I UN PROJECTE DE VIDA QUE CONTINUA FINS QUE ENS MORIM.   Quins canvis implica?   Implica canvis en la forma de veure, pensar, sentir, actuar, organitzar i gestionar. - CANVIS ORGANITZATIUS: estem convertint les sales d’estada d’usuaris en Unitats de Convivència, formades per grups estables (usuaris i professionals), per tal de transmetre seguretat i confiança als usuaris. - CANVIS AMBIENTALS: estem modificant el disseny ambiental de les unitats de convivència per tal d’apropar-les a estades més càlides i semblants a la llar. - NOUS ROLS PROFESSIONALS: amb aquest model les auxiliars adquireixen major protagonisme, són els professionals de referència dels usuaris, cadascuna té un nombre d’usuaris assignats. Són l’enllaç entre la família i l’usuari. Funcions de les auxiliars de referència:
 • elaborar junt al familiar i/o usuari la història de vida, per tal de respectar fins el final el seu projecte de vida, gustos i preferències.
 • convertir-se en la persona de confiança dels usuaris assignats.
 • encarregat de traslladar la informació de l’usuari a la família.
El model ACP ens aporta una visió totalment diferent en la manera de cuidar que teníem fins ara. Principis de la ACP / Qué estem implantant al centre?
 • Totes les persones tenim dignitat independentment de l’edat, estat cognitiu, dependència o discapacitat. / el nostre centre ofereix un tracte respectuós i digne a tots el usuaris independentment de la dependència, estat cognitiu o qualsevol altra circumstància.
 • Cada persona és única, ninguna persona major és igual que altra. Cada persona té el seu propi projecte de vida per tant, és imprescindible l’atenció personalitzada / S’interessem pel projecte de vida de cada persona per a tractar-lo desde l’individualitat.
 • La biografia és lo que converteix en única a cada persona, per tant esta es converteix en el referent bàsic del pla d’atenció i vida / estem treballant per a que cada usuari tinga el seu plà d’atenció i vida, basat en la pròpia biografia.
 • Les persones tenim dret a controlar la nostra pròpia vida. S’ha de respectar l’autonomia de les persones i, es deuen buscar oportunitats i recolzaments per a que aquestes tinguen control sobre la seua vida / al centre es fomenta l’autonomia dels usuaris independentment del deteriorament cognitiu que tinga cadascú.
 • Les persones amb deteriorament cognitiu també tenen dret a exercir la seua autonomia, per tant, no es renuncia a treballar desde l’autonomia amb estes persones identificant oportunitats i recolçaments que permeten exercir la seua autonomia / ens basem en els valors i preferències de les persones per a que siguen respectats inclús quan ja no pugen prendre decisions degut al seu deteriorament cognitiu.
 • Totes les persones tenim punts forts i capacitats / en el centre no ens fixem només en els dèficits i limitacions dels nostres usuaris, sinó que li donem més importància a les capacitats i punts forts.
 • L’ambient físic influeix en el comportament i el benestar subjectiu, especialment amb persones amb deteriorament cognitiu / en el centre estem en un procés de canvi per a convertir les sales en unitats de convivència i que aquestes s’assemblen a un entorn confortable, segur,....com si fos sa casa.
 • L’activitat diària té una gran importància en el benestar personal, el que passa dia a dia, lo quotidià, les activitats que realitzen les persones majors influeixen en el seu benestar / en el centre es realitzen activitats que tinguen sentit per a ells, que els agraden i siguin coherents amb els seus interessos.
 • El ser humà és un esser social i necessita dels demès per conviure i realitzar-se plenament / al centre i de manera constant es fomenta la interrelació entre els usuaris i els professionals, durant tota la seua estada al centre.
 • Les persones sóm éssers multidimensionals dinàmics, per tant és imprescindible oferir una atenció que integre atencions integrals coordinades i flexibles / des del centre s’ofereix una atenció integral, flexible i que s’adapta als canvis que es produeixen en l’evolució dels usuaris.